Därför kan blåbetong i bostaden vara farligt

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som innehåller radium. När radium sönderfaller bildas radon. Förutom radon avger även blåbetong gammastrålning. Höga radonhalter är en hälsorisk och kan påverka vår inomhusmiljö negativt, så pass att det kan orsaka cancer. I Sverige beräknas att cirka 500 människor årligen drabbas av lungcancer på grund av radon.

Om blåbetong

Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och användes i både enfamiljshus och flerfamiljshus i bland annat väggar och bjälklag. Materialet är matt blå eller grå till färgen och har en struktur som liknar en torr tvättsvamp. I dag räknar man med att det finns omkring 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong.

Bara för att en bostad består av blåbetong betyder det inte automatiskt hög radonhalt. Men vid vissa förhållanden kan blåbetong i bostaden bidra till att radonhalten överskrider 200 Bq/m³ och på så vis kan materialet vara hälsofarligt.

Radonmätning

Det enda sättet att att garantera en radonfri inomhusmiljö och upptäcka radon är att mäta. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Med en långtidsmätning får du ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en korttidsmätning får du en tydlig signal på om det finns ett radonproblem.

Radonhalter över 200 Bq/m3 behöver åtgärdas

Om mätningen visar förhöjda halter av radon är nästa steg att ta reda på vad det beror på. En gammamätning kan då göras för att ta reda på om det kan vara på grund av blåbetong. En behörig radonexpert kan snabbt mäta gammastrålning med hjälp av en gammamätare som hålls mot exempelvis en vägg eller golvet. På så sätt kan du få reda på hur mycket strålning materialet avger och utifrån det beräkna radonhalten. Genom att mäta gammastrålningen får du reda på om den förhöjda radonhalten beror på blåbetong. Om så är fallet kan man åtgärda problemet med radonsanering genom att exempelvis förbättra ventilationen, tapetsera med radontapet eller ta bort materialet.

Att mäta själv är enkelt

Beställ hem radonmätare. Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna. Efter cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Relaterade länkar
Radonmätning Tyskland – Radonmessen Deutschland