Radonmätning är livsviktigt

Många människor är omedvetna om den osynliga faran som lurar i deras hem och på arbetsplatser: radon. I Sverige finns det cirka 400 000 bostäder med förhöjda radonhalter i inomhusluften, och risken för lungcancer ökar vid långvarig exponering. Varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige av lungcancer som en följd av radonexponering. Det är därför det är så viktigt att förstå vikten av radonmätning.

För att utföra en säker radonmätning i ditt hem rekommenderas en långtidsmätning som sträcker sig över minst 60 dagar mellan den 1 oktober och den 30 april. Årsmedelvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler bör inte överstiga 200 Bq/m³ enligt de fastställda gränsvärdena. Om du vill ha snabbare resultat, kan en korttidsmätning vara ett alternativ, särskilt vid husköp.

Radon är inte enbart ett problem för enskilda bostäder. Bostadsrättsföreningar och skolor bör också vara medvetna om dess förekomst. Enligt lag är fastighetsägare skyldiga att övervaka radonhalterna i sina byggnader och vidta åtgärder om nivåerna överstiger de säkerhetsgränser som fastställts.

För skolor och förskolor, där barns säkerhet är prioritet, är det avgörande att radonhalten i inomhusluften inte överstiger 200 Bq/m³. Detta säkerställs genom att följa Strålsäkerhetsmyndighetens och Socialstyrelsens riktlinjer för mätning av radon.

Arbetsplatser är inte undantagna från risken för höga radonhalter. Arbetsgivare måste säkerställa en säker arbetsmiljö, vilket inkluderar att övervaka radonhalten. Regelverket för radon på arbetsplatser regleras av Strålskyddslagen, Strålskyddsförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att deras anställda arbetar i en säker miljö. För att uppnå detta mål bör en radonmätning genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) så att resultaten speglar den tid som arbetstagarna tillbringar på arbetsplatsen.

Radon kan hota din hälsa och din familjs välbefinnande. Genom att genomföra en radonmätning hemma, i din bostadsrättsförening, på skolan eller på arbetsplatsen kan du säkerställa en säkrare och hälsosammare inomhusmiljö för alla. Ta det första steget och beställ din radonmätning idag.